Drodzy klienci, w trosce o Państwa czas przedstawiamy
krótki poradnik "Prawo jazdy od A do Z"

 
5) JAZDY UZUPEŁNIAJĄCE

 STRONA W BUDOWIE

 

 

 

 

 

Nasz o?rodek wychodz?c na przeciw oczekiwaniom kursantów zapraszam na jazdy przypominaj?ce i podsumowuj?ce umiej?tno?ci tuz przed egzaminem. W OSK Nauka Jazdy Goc?aw, charakteryzuj? si? szybko?ci? realizacji oraz mo?liwo?ci? rozpoczynania jazd z dowolnego miejsca w Warszawie. Wszyscy instruktorzy pracuj?cy u nas maj? takie same samochody jak na egzaminach pa?stwowych na terenie Warszawy – Hyundai i20. Jazdy doszkalaj?ce odbywaj? si? zarówno na plancu manewrowym jak i na trasach egzaminacyjnych wybranego o?rodka pa?stwowego. Na pro?b? kursanta, istnieje równie? mo?liwo?? powtórzenia przepisów

Oferujemy trzy ró?ne typy jazd doszkalaj?cych:

 • Przed egzaminem
 • Powrót na miejsce kierowcy

Przed egzaminem:

Przerwa wakacyjna, niespodziewane wyjazdy, sprawy rodzinne, egzaminy to cz?ste przyczyny przerywania kursu. Z do?wiadczenia wiemy ?e, bardzo trudno wróci? do ?wie?o wy?wiczonych nawyków dobrego kierowcy po d?ugiej przerwie. Aby pomóc w zdaniu egzaminu zapraszamy na ostatni szlif umiej?tno?ci. Dlatego w naszej ofercie znajduj? si? zaj?cia "Powtórka z rozrywki" które maj? na celu wy?wiczenie wielu elementów jazdy sprawiaj?cych najwi?ksze trudno?ci tj. parkowanie, skr?ty w lewo czy skomplikowane ronda Warszawskie.
Kilka godzin jazd jest szczegó?owo opracowane tak, aby powtórzy? jak najwi?ksz? ilo?? materia?u. W czasie tych zaj??, nasze do?wiadczenie pozwala zaprezentowa? najbardziej typowe i prawdopodobne trasy egzaminacyjne.

Powrót na miejsce kierowcy:

Zaj?cia "Powrót za kierownic?" kierujemy szczególnie do osób posiadaj?cych prawo jazdy lecz nie korzystaj?cych z tego przywileju. Nasz o?rodek specjalizuje si? w przywracaniu dawnych nawyków i sprawno?ci za kierownic?. Po tym kursie, ka?dy poczuje si? pewniej, a co najwa?niejsze, bezpieczniej jako kierowca. Trudne warunki, du?e nat??enie ruchu lub du?a pr?dko?? innych u?ytkowników ruchu ju? nigdy wi?cej nie b?dzie problemem i przeszkod? przed wyjechaniem na drog? po zakupy lub w d?u?sz? podró?. Zapewniamy, ?e czas sp?dzony za przys?owiowym "kó?kiem" nie b?dzie ju? wi?cej stresuj?cy.

 

4) PRAWO JAZDY

STRONA W BUDOWIE

 

Po zdanym egzaminie praktycznym nale?y op?aci? wydanie dokumenty.
Wydzia? Komunikacji po weryfikacji informacje z PKK zleci wydrukowanie prawa jazdy.

Status dokumentu mo?na sprawdza? na stronie PWPW:
https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

3) EGZAMIN

STRONA W BUDOWIE

Ogólne informacje o egzaminie:

Egzamin na prawo jazdy kategorii B sk?ada si? z dwóch cz??ci: teoretycznej i praktycznej.
Cena egzaminu teoretycznego to 30 z?.
Cena egzaminu praktycznego to 140 z?.

Istnieje mo?liwo?? zdawania tzw. egzaminu ??czonego (teoria i praktyka w jednym dniu). Cena takiego egzaminu to 170 z?.
W dniu zapisu i ustalaniu terminu egzaminu nale?y mie? przy sobie

NR PKK
dowód osobisty/ paszport (dodatkowo za?wiadczenie o sta?ym zameldowaniu wydawane przez Urz?d w?a?ciwy dla miejsca zameldowania)
kart? sta?ego pobytu (obcokrajowcy)
potwierdzenie wniesienia op?aty za egzamin

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny polega na wykonaniu zada? egzaminacyjnych na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim.

Egzamin trwa oko?o 45min

 • Zadania do wykonania na placu manewrowym:

-sprawdzenie podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpiecze?stwo jazdy
-przygotowanie do jazdy
-wskazanie p?ynów pod mask?
-wskazanie odpowiednich ?wiate?
-ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i ty?u ("jazda po ?uku")
-ruszanie na wzniesieniu z u?yciem hamulca awaryjnego

 • Zadania do wykonania w ruchu miejskim:

-wyjazd na drog? z obiektu przydro?nego
-jazda drogami dwukierunkowymi jedno i dwujezdniowymi
-jazda drogami jednokierunkowymi o ró?nej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
-przejazd przez skrzy?owanie:
-przejazd przez przej?cia dla pieszych
-wykonanie jednego z nast?puj?cych manewrów parkowania: sko?ne (wjazd przodem, wyjazd ty?em), prostopad?e (wjazd przodem, wyjazd ty?em), równoleg?e (wjazd ty?em, wyjazd przodem)
-zawracanie na drodze jedno-jezdniowej, dwukierunkowej z wykorzystaniem powierzchni jezdni lub infrastruktury drogowej i u?yciem biegu wstecznego, (w?a?ciwe sygnalizowanie  kierunkowskazem zamiaru zmiany kierunku jazdy)
-przejazd przez torowisko tramwajowe i kolejowe, przejazd przez tunel oraz obok przystanku tramwajowego i autobusowego
-wykonanie manewrów: wyprzedzania, omijania, wymijania
-zmiany pasa ruchu, kierunku jazdy oraz zawracanie na skrzy?owaniu
-hamowanie od pr?dko?ci co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym miejscu.

Wynik egzaminu poznacie Pa?stwo zaraz po jego zako?czeniu.

Na tej stronie mo?na sprawdzi? terminy egzaminów w Warszawskich WORD: http://www.word.waw.pl/

 

2) KURS

STRONA W BUDOWIE

Nauka Jazdy Goc?aw oferuje kusy na prawo jazdy kategorii B.
Jest to najbardziej popularna kategoria w Polsce. Codziennie, prawie 400 osób podchodzi do egzaminu a z roku na rok na ulicach wida? pot??ny wzrost ilo?ci samochodów. Poni?ej przedstawiamy kilka najwa?niejszych informacji dotycz?cych tej kategorii. Jest to tylko u?amek tego, czego dowiecie si? Pa?stwo na naszych kursach na które gor?co zapraszamy!


Oferujemy pi?? ró?nych rodzajów kursów:

  • Podstawowy (30h teori, 30h zaj?? praktycznych, egz wewn?trzny, ksi??ka)
  • Rozszerzony (30h teori, 30h zaj?? praktycznych + 10h zaj?? praktycznych dodatkowych w ramach kursu, egz wewn?trzny, ksi??ka)
  • Indywidualny(30h teori indywidualnie, 30h zaj?? praktycznych, egz wewn?trzny, ksi??ka)
  • Grupowy (30h teori, 30h zaj?? praktycznych - 5 znajomych zapisanych na kurs jednocze?nie, egz wewn?trzny, ksi??ka)

Wymagania:

  • uko?czenie wymaganego wieku: 17 lat i 9 miesi?cy;
  • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskaza? do kierowania pojazdem,
  • posiadanie zgody rodzica lub opiekuna w przypadku osób niepe?noletnich (w biurze)
  • posiadanie nr PKK

  - -      

1) NR PKK - Czyli jak uzyskać Numer PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ

STRONA W BUDOWIE

Aby uzyskać nr PKK należy udać się do Urzędu Dzielnicy/Starostwa 

Dokumenty które należy złożyć to :
    - orzeczenie lekarskie
    - wniosek o wydanie prawa jazdy
    - zdjęcie 35 mm na 45 mm
    - oświadczenie o składaniu danych zgodnych z prawdą

Ewentualnie (indywidualne przypadki):

- pozwolenie rodzica/opiekuna na podejście do kursu na prawo jazdy
- upoważnienie do złożenia/odbioru dokumentów po nr PKK
- wniosek o zamieszkaniu

Zapraszamy na spotkanie przedkursowe.

Rozdajemy formularze dokumentów, t?umaczymy jak uzupe?ni? i uzupe?niamy

Wsyzstkie dokumenty dostepne w OSK Nauka Jazdy Goclaw.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krok pierwszy - orzeczenie lekarskie

 • Pierwszym krokiem jest udanie si? do lekarza, po orzeczenie dopuszczaj?ce nas do kursu na dan? kategori? prawa jazdy
  Nasza szko?a organizuje takie spotkanie z lekarzem, na spotkaniu przedkursowym.

Krok drugi - wniosek o wydanie prawa jazdy

 • Wniosek o wydanie prawa niezb?dnym dokumentem przy uzyskiwaniu profilu kandydata.
  Nasza szko?a podczas spotkania przedkursowego, wype?nia takie o?wiadczenie z przysz?ym kursantem.

  Wniosek dost?pny w wersji papierowej w OSK Nauka Jazdy Goc?aw i do ?ci?gni?cia z naszej str. Wniosek - PDF

Krok trzeci – fotograf

 • Potrzebujemy zdj?cie o wymiarach 35 mm na 45m, przedstawiaj?ca lewy pó?profil, z ods?oni?tym lewym uchem, bez nakrycia g?owy.
  W tym celu szukamy fotografa,poniewa? zdj?cie b?dzie potrzebne przy sk?adaniu dokumentów. 
  W razie potrzeby, w okolicy naszego biura znajduj? si? 4 zak?ady fotograficzne.

Krok czwarty - o?wiadczenie o podaniu danych zgodnych z prawd?

 • Do wniosku nale?y do??czy? o?wiadczanie o podaniu danych zgodnych z prawd?.
  Nasza szko?a podczas spotkania przedkursowego, wype?nia takie o?wiadczenie z przysz?ym kursantem.

  O?wiadczenie dost?pne w wersji papierowej w OSK Nauka Jazdy Goc?aw i do ?ci?gni?cia z naszej str. Wniosek - PDF

Krok pi?ty – obligatoryjny, w indywidualnych przypadkach

 • o?wiadczenie od rodziców/opiekunów prawnych.
  Osoby, które nie uko?czy?y 18 roku ?ycia, musz? uzyska? pozwolenie rodzica/opiekuna prawnego na podej?cie do kursu na prawo jazdy.
  Nasza szko?a podczas spotkania przedkursowego, wype?nia takie o?wiadczenie z przysz?ym kursantem.

  O?wiadczenie dost?pne w wersji papierowej w OSK Nauka Jazdy Goc?aw, i do ?ci?gni?cia z naszej str. O?wiadczenie rodzica - PDF
 • osoby zamieszkuj?ce w innym mie?cie ni? s? zameldowane

  Osoby, które nie s? zameldowane w miejscu zamieszkania, mog? z?o?y? o?wiadczenie o takim zamieszkaniu, w celu wyrobienia nr PKK w danym mie?cie bez konieczno?ci wysy?ania dokumentów do urz?du gdzie jeste?cie pa?stwo zameldowani.
  Nasza szko?a podczas spotkania przedkursowego, wype?nia takie o?wiadczenie z przysz?ym kursantem.

  O?wiadczenie dost?pne w wersji papierowej w OSK Nauka Jazdy Goc?aw, i do ?ci?gni?cia z naszej str. O?wiadczenie zamieszkania - PDF

 • upowa?nienie do z?o?enia dokumentów o PKK.

  Osoba która, chce aby kto? z?o?y?/odebra? w jej imieniu dokumenty potrzebne do wyrobienia PKK (brak czasu, inne miejcie zamieszkania ni? meldunek), powinna wyda? upowa?nienie osobie która sk?ada za ni? dokumenty.
  Aby takie upowa?nienie mia?o warto?? nale?y do??czy?, dowód wp?aty w wysoko?ci 17 z? op?aty skarbowej na konto bankowe swojego urz?du miasta.
  Nasza szko?a podczas spotkania przedkursowego, wype?nia takie o?wiadczenie z przysz?ym kursantem.

  Upowa?nienie dost?pne w wersji papierowej w OSK Nauka Jazdy Goc?aw, i do ?ci?gni?cia z naszej str. Upowa?nienie - PDF

Krok pi?ty – obligatoryjny, w indywidualnych przypadkach

 • Nasze kroki kierujemy do urz?du miasta tj. starostwa w przypadku mniejszych miast. Nale?y pami?ta? ?e starostwo jest nam przyporz?dkowane ze wzgl?du na adres zameldowania.
  Dokumenty mo?emy dostarczy?:

  -osobi?cie,
  -osoba przez nas upowa?niona (rodzina/znajomi)
  -przes?a? Poczt? Polsk?,
  -przes?a? poczt? elektronicznej posiadaj?c wyrobiony "bezpieczny podpis".

  Po dostarczeniu tych dokumentów otrzymujemy numer profilu kandydata na kierowc? - PKK. WZÓR
  PKK jest wydawany od r?ki, ewentualny okres oczekiwania na nr PKK to 2 dni robocze (ustawowo).

Krok pi?ty – obligatoryjny, w indywidualnych przypadkach 

 • Posiadaj?c ju? numer kandydata mo?emy swobodnie zapisa? si? na kurs w naszej szkole jazdy Nauka Jazdy Goc?aw, lub innym wybranym przez siebie OSK.
  Je?li uczestniczyli pa?stwo w spotkaniu przedkursowym w naszej szkole, wystarczy przyj?? ju? tylko na kurs.
  Nr PKK nale?y przekaza? niezw?ocznie Pani Agnieszce, osobi?cie, telefonicznie, e-mail, sms, skype, na gg. Ka?da forma dost?pna.

Je?eli maj? pa?stwo pytania prosimy o kontakt! Odpowiemy na ka?de pytanie! Serdecznie zapraszamy na nasze kursy!

Terminy kursów

Sprawdż terminy kursów

Prawo jazdy od A do Z

Zobacz co warto wiedzieć przed
zapisaniem się na kurs na prawo jazdy .

Co warto wiedzieć

Zapisy

Nie zwlekaj zapisz się już teraz

Galeria

Zobacz naszą szkołę

Skontaktuj się z nami

ul. Łukowska 1 lok.19 u                        mail: biuro@oskgoclaw.pl
04 - 113 Warszawa

Biuro - 
Biuro - 
info sms -

tel. +48 783 552 499
tel. (22) 831 27 16
tel. +48 783 552 499

g. 08:00 - 21:00 
g. 13.00 - 17.00
24h

Dane do przelewu:
 kontakt mini

Nr. Konta: 32 1020 1127 0000 1302 0180 6488 

Tytuł przelewu: Imię Nazwisko - rodzaj zajęć
Przykład : Anna Kowalska - zaliczka/I rata/jazdy uzupełniające

Nauka Jazdy Gocław 
ul. Łukowska 1 lok u. 19
04-113 Warszaw

czytaj więcej

Na skróty

 

 

 

 

 

Tagi:

nauka jazdy, szkola jazdy, kurys na prawo jazdy gocław, szkoła nauki jazdy gocław, dodatkowe jazdy samochodem, nauka jazdy samochodem, testy na prawo jazdy, kurs kat. B, szybkie terminy, jady uzupełniające, jazdy doszkalające, powrót za kierownice, pkk, cierpliwi intruktorzy, sprawna obsługa